Tỷ lệ sổ sách trên hóa đơn

Tỷ lệ sổ sách trên hóa đơn

Tỷ lệ sổ sách trên hóa đơn so sánh số lượng đơn đặt hàng mới nhận được với số lượng hàng hóa và dịch vụ được lập hóa đơn trong một khoảng thời gian đo lường. Khi tỷ lệ này ngày càng mở rộng (tỷ lệ này lớn hơn 1), điều đó cho thấy rằng một tổ chức có thể thay thế các đơn hàng tồn đọng của mình bằng các đơn hàng mới. Ngược lại, khi tỷ lệ này giảm (tỷ lệ nhỏ hơn 1), đó là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy những rắc rối sắp xảy ra, vì một doan

Đọc thêm

Kế toán chứng khoán

Kế toán chứng khoán

Việc hạch toán chứng khoán phụ thuộc vào việc phân loại từng chứng khoán. Chúng tôi lưu ý trong các phần sau đây kế toán riêng được sử dụng cho chứng khoán sẵn sàng để bán, nắm giữ đến ngày đáo hạn và chứng khoán kinh doanh.Có sẵn để bán Kế toán chứng khoánNếu một doanh nghiệp đã đầu tư vào chứng khoán nợ hoặc chứng khoán vốn được phân loại là chứng khoán sẵn sàng để bán và nếu chứng khoán vốn có giá trị hợp lý có thể dễ dàng xác định được, thì công ty phải ghi lại giá trị hợp lý của chúng vào sổ sách kế toán. Hơn nữa, loại trừ lãi và lỗ nắm giữ chưa thực hiện khỏi lãi hoặc lỗ, và thay vào đó, g

Đọc thêm

Sổ cái hàng tồn kho

Sổ cái hàng tồn kho

Sổ cái hàng tồn kho là một tài liệu hoặc bản ghi máy tính theo dõi các giao dịch hàng tồn kho. Tổng của tất cả các giao dịch được liệt kê trong sổ cái này phải khớp với tổng của tài khoản tương ứng trong sổ cái. Có một số biến thể về khái niệm sổ cái này, đó là:Sổ cái hàng tồn kho vĩnh viễn . Sổ cái này kết hợp mọi thay đổi đối với một khoản mục hàng tồn kho, do đó, số dư hàng tồn kho đư

Đọc thêm

Các loại chức năng kế toán

Các loại chức năng kế toán

Có một số loại chức năng được thực hiện bởi bộ phận kế toán trong một doanh nghiệp. Các chức năng kế toán này là:- Kế toán tài chính . Nhóm này ghi lại các giao dịch kế toán và chuyển đổi thông tin kết quả thành báo cáo tài chính. Trách nhiệm chính của tổ chức là lập các báo cáo tài chính và các thuy

Đọc thêm

Chi phí biến đổi

Chi phí biến đổi

Chi phí khả biến là chi phí thay đổi liên quan đến những thay đổi của khối lượng hoạt động. Chi phí biến đổi tăng khi mức độ hoạt động tăng lên; ví dụ, tổng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tăng lên cùng với sự tăng lên của khối lượng sản xuất. Khái niệm chi phí biến đổi có thể được sử dụng để lập mô hình hoạt động tài chính tr

Đọc thêm

Giá trị trưởng thành

Giá trị trưởng thành

Giá trị đáo hạn là số tiền đến hạn và phải trả cho người nắm giữ nghĩa vụ tài chính tính đến ngày đáo hạn nghĩa vụ. Thuật ngữ này thường đề cập đến số dư gốc còn lại của một khoản vay hoặc trái phiếu. Trong trường hợp là một chứng khoán, giá trị đáo hạn giống như mệnh giá.

Đọc thêm

Số dư không được đánh số

Số dư không được đánh số

Số dư không bị chặn là phần của khoản trích lập chưa được chi tiêu hoặc được gắn thẻ để sử dụng. Như vậy, nó là số tiền còn lại có sẵn để sử dụng. Khái niệm này được sử dụng trong kế toán của chính phủ.

Đọc thêm

Tỷ lệ dòng tiền hoạt động

Tỷ lệ dòng tiền hoạt động

Tỷ lệ dòng tiền hoạt động đo lường các khoản tiền được tạo ra và sử dụng bởi các hoạt động cốt lõi của một doanh nghiệp. Nó được sử dụng để đánh giá khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp. Việc tính toán tỷ lệ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trước tiên đòi hỏi phải có được dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, yêu cầu tính toán sau:+ Thu nhập từ hoạt động kinh doanh+ Chi phí không dùng tiền mặt- Doanh thu không dùng tiền mặt= Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh Một ví dụ về doanh thu không dùng tiền mặt là doanh thu hoãn lại được ghi nhận theo thời gian, chẳng hạn như khoản than

Đọc thêm

Hệ số luân chuyển tiền mặt

Hệ số luân chuyển tiền mặt

Tỷ lệ luân chuyển tiền mặt được sử dụng để xác định tỷ lệ tiền mặt cần thiết để tạo ra doanh thu. Tỷ lệ này thường được so sánh với kết quả tương tự đối với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành để ước tính hiệu quả mà một tổ chức sử dụng tiền mặt sẵn có của mình để tiến hành các hoạt động và tạo ra doanh số. Công thức là:Doanh thu hàng năm ÷ Số dư tiền bình quân = Hệ số luân chuyển tiền mặtVí dụ: một doanh nghiệp tạo ra doanh số 10

Đọc thêm

Lợi nhuận hàng tồn kho

Lợi nhuận hàng tồn kho

Lợi nhuận hàng tồn kho là sự gia tăng giá trị của một mặt hàng đã được giữ trong hàng tồn kho trong một khoảng thời gian. Ví dụ: nếu hàng tồn kho được mua với chi phí 100 đô la và giá trị thị trường của nó một năm sau đó là 125 đô la, thì lợi nhuận hàng tồn kho là 25 đô la đã được tạo ra. Có hai lý do có thể cho lợi nhuận hàng tồn kho, đó là:Sự cảm kích . Giá trị thị trường của mộ

Đọc thêm

Chứng khoán hóa

Chứng khoán hóa

Chứng khoán hóa là thủ tục được sử dụng để chuyển tài sản kém thanh khoản thành chứng khoán. Một ví dụ về chứng khoán hóa là khi một nhóm các khoản thế chấp được gộp lại với nhau thành một nhóm tài sản, được sử dụng làm tài sản đảm bảo cho việc phát hành chứng khoán có thế chấp. Các chứng khoán này sau đó được bán cho các nhà đầu tư. Phương pháp tương tự có thể được sử dụng ch

Đọc thêm

Các hoạt động hỗ trợ

Các hoạt động hỗ trợ

Các hoạt động hỗ trợ là những hành động được thực hiện bởi một tổ chức phi lợi nhuận ngoài các dịch vụ của chương trình. Các hoạt động hỗ trợ thường bao gồm các hoạt động gây quỹ, quản lý và các hoạt động chung, và các hoạt động phát triển thành viên. Các nhà tài trợ muốn thấy một tỷ lệ thấp của các hoạt động hỗ trợ so với các dịch vụ chương t

Đọc thêm

Định nghĩa chi phí bán cố định

Định nghĩa chi phí bán cố định

Chi phí bán cố định là chi phí có cả yếu tố cố định và yếu tố biến đổi. Do đó, mức chi phí tối thiểu sẽ phải trải qua lớn hơn 0; một khi vượt qua một mức hoạt động nhất định, chi phí sẽ bắt đầu tăng lên vượt quá mức cơ sở, vì thành phần biến đổi của chi phí đã được kích hoạt. Ví dụ về chi phí bán cố định, một công ty phải trả một số tiền nhất định để duy trì hoạt động tối thiểu cho

Đọc thêm

Cách xóa sổ kế toán

Cách xóa sổ kế toán

Khi giá trị của một tài sản giảm xuống, một số phần trong giá trị ghi sổ của nó sẽ được ghi lại trong sổ sách kế toán. Việc xóa sổ là cần thiết bất cứ khi nào giá trị hợp lý của tài sản thấp hơn giá trị ghi sổ của nó. Quá trình xóa bỏ bao gồm các bước sau:Xác định số tiền bị xóa . Hoàn toàn có thể là chỉ một phần tài sản được ghi trên sổ sách (được gọi là giá trị ghi sổ của nó) c

Đọc thêm

Nhân viên ma

Nhân viên ma

Một nhân viên ma là một người thuộc biên chế của một nhà tuyển dụng, nhưng không thực sự làm việc cho công ty. Một người nào đó trong bộ phận tính lương tạo ra và duy trì một nhân viên ma trong hệ thống tính lương, sau đó chặn và chuyển tiền mặt của các khoản tiền lương dành cho người này. Sau đây là các cách để tạo một nhân viên ma:Một nhân viên thực sự rời công ty và sau đó

Đọc thêm

Đặt trước để trả lại sản phẩm

Đặt trước để trả lại sản phẩm

Một doanh nghiệp nên tạo ra một khoản dự trữ cho việc trả lại sản phẩm trong các tình huống mà quyền trả lại có liên quan đến việc bán hàng hóa. Có thể không đưa ra được ước tính hợp lý về lợi nhuận sản phẩm trong tương lai có thể là gì trong các trường hợp sau:Thay đổi về nhu cầu . Mức cầu có thể thay đổi, tùy thuộc vào sự lỗi thời của công nghệ hoặc các yếu tố khác.Không

Đọc thêm

Ứng dụng hồi cứu

Ứng dụng hồi cứu

Áp dụng hồi tố là việc áp dụng một nguyên tắc kế toán mới như thể nguyên tắc đó đã luôn được áp dụng. Khái niệm này được sử dụng khi các báo cáo tài chính của nhiều kỳ đang được trình bày. Với việc áp dụng các nguyên tắc kế toán hồi tố, thông tin trong báo cáo tài chính nhiều kỳ có thể so sánh được nhiều hơn.

Đọc thêm

Chi phí đã hết hạn

Chi phí đã hết hạn

Chi phí hết hạn là chi phí đã được ghi nhận là chi phí. Điều này xảy ra khi một thực thể tiêu dùng hoàn toàn hoặc nhận được lợi ích từ chi phí (đôi khi dẫn đến việc tạo ra doanh thu). Chi phí hết hạn cũng có thể được hiểu là tổng giá trị của một tài sản bị tổn thất. Chi phí mà một phần vẫn được ghi nhận là tài sản và một phần đã được ghi nhận là chi phí có

Đọc thêm

Người sử dụng bên ngoài

Người sử dụng bên ngoài

Người sử dụng bên ngoài là những thực thể quan tâm đến kết quả tài chính của một doanh nghiệp nhưng không tham gia vào việc điều hành đơn vị. Chuẩn mực kế toán dành cho đối tượng này, để các tổ chức phát hành báo cáo tài chính được xây dựng nhất quán trong toàn bộ ngành, giúp người dùng bên ngoài dễ dàng dựa vào thông tin được trình bày hơn. Ví dụ về người dùng bên ngoài là:Chủ nợ . Các chủ nợ muốn biết liệu một công ty có thể thanh toán các hóa đơ

Đọc thêm