Kế toán thuê vận hành

Kế toán cho hợp đồng thuê hoạt động giả định rằng bên cho thuê sở hữu tài sản thuê và bên thuê chỉ sử dụng tài sản cơ sở trong một khoảng thời gian cố định. Dựa trên hình thức sở hữu và sử dụng này, chúng tôi mô tả cách xử lý kế toán đối với hợp đồng thuê hoạt động của bên thuê và bên cho thuê.

Kế toán cho thuê hoạt động của Bên thuê

Bên thuê phải ghi nhận những điều sau trong thời hạn của hợp đồng thuê:

  • Là chi phí thuê trong từng thời kỳ, trong đó tổng chi phí thuê được phân bổ trong thời hạn thuê theo phương pháp đường thẳng. Điều này có thể được thay đổi nếu có một cơ sở phân bổ hợp lý và có hệ thống khác bám sát hơn mô hình sử dụng lợi ích thu được từ tài sản cơ bản.

  • Bất kỳ khoản thanh toán thuê thay đổi nào không được bao gồm trong trách nhiệm pháp lý thuê

  • Bất kỳ sự suy giảm quyền sử dụng nào của tài sản

Tại bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn của hợp đồng thuê hoạt động, chi phí còn lại của hợp đồng thuê được coi là tổng các khoản thanh toán tiền thuê, cộng với tất cả các chi phí trực tiếp ban đầu liên quan đến hợp đồng thuê, trừ đi chi phí thuê đã được ghi nhận trong các kỳ trước. Sau ngày bắt đầu, bên thuê đo lường nghĩa vụ thuê theo giá trị hiện tại của các khoản thanh toán tiền thuê chưa được thực hiện, sử dụng cùng một tỷ lệ chiết khấu đã được thiết lập vào ngày bắt đầu.

Sau ngày bắt đầu, bên thuê đo lường quyền sử dụng tài sản theo giá trị nợ thuê, được điều chỉnh cho các mục sau:

  • Bất kỳ sự suy giảm nào của tài sản

  • Các khoản thanh toán cho thuê trả trước hoặc trả trước

  • Bất kỳ số dư còn lại của các ưu đãi cho thuê đã nhận được

  • Mọi chi phí trực tiếp ban đầu chưa phân bổ

Kế toán cho thuê hoạt động của Bên cho thuê

Vào ngày bắt đầu hợp đồng thuê hoạt động, bên cho thuê sẽ hoãn lại tất cả các chi phí trực tiếp ban đầu. Ngoài ra, bên cho thuê phải giải trình các khoản sau kể từ ngày bắt đầu thuê:

  • Thanh toán tiền thuê . Các khoản thanh toán tiền thuê được ghi nhận vào lãi hoặc lỗ trong thời hạn của hợp đồng thuê theo phương pháp đường thẳng, trừ khi một cơ sở hệ thống và hợp lý khác thể hiện rõ ràng hơn lợi ích mà bên thuê thu được từ tài sản cơ sở. Lợi nhuận không thể được ghi nhận khi bắt đầu hợp đồng thuê hoạt động, vì quyền kiểm soát tài sản cơ sở chưa được chuyển giao cho bên thuê.

  • Các khoản thanh toán thuê thay đổi . Nếu có bất kỳ khoản thanh toán tiền thuê thay đổi nào, hãy ghi lại chúng vào lãi hoặc lỗ trong cùng kỳ báo cáo với các sự kiện đã kích hoạt các khoản thanh toán.

  • Chi phí trực tiếp ban đầu . Ghi nhận chi phí trực tiếp ban đầu như một khoản chi phí trong thời hạn của hợp đồng thuê, sử dụng cùng một cơ sở ghi nhận được sử dụng để ghi nhận thu nhập cho thuê.

Nếu không thể thu được các khoản thanh toán cho thuê và các khoản thanh toán liên quan đến đảm bảo giá trị còn lại kể từ ngày bắt đầu, bên cho thuê giới hạn việc ghi nhận thu nhập cho thuê cho người thấp hơn các khoản thanh toán được mô tả trong các gạch đầu dòng ngay trước đó hoặc các khoản thanh toán thuê thực tế (bao gồm cả các khoản thanh toán thuê thay đổi) đã được nhận. Nếu đánh giá này sau đó thay đổi, bất kỳ khoản chênh lệch nào giữa thu nhập lẽ ra được ghi nhận và thu nhập đã được ghi nhận sẽ được ghi nhận trong kỳ hiện tại.