Thu nhập kế toán

Thu nhập kế toán là khả năng sinh lời được tổng hợp theo cơ sở dồn tích của kế toán. Nói chung, thu nhập kế toán là sự thay đổi của tài sản ròng trong kỳ báo cáo, không bao gồm bất kỳ khoản thu từ hoặc giải ngân cho chủ sở hữu. Nó cũng được tính là doanh thu trừ đi tất cả chi phí.

Thu nhập kế toán cho biết kết quả của tất cả các hoạt động tài chính và hoạt động của một doanh nghiệp.

Điều khoản tương tự

Thu nhập kế toán còn được gọi là thu nhập ròng.