Thâm hụt lũy kế

Thâm hụt tích lũy là số dư thu nhập giữ lại âm. Khoản thâm hụt này phát sinh khi số lỗ lũy kế và cổ tức do một doanh nghiệp trả vượt quá số lợi nhuận lũy kế của nó. Thâm hụt tích lũy báo hiệu rằng một tổ chức không ổn định về mặt tài chính, vì nó cần thêm nguồn vốn. Tuy nhiên, điều này có thể không đúng với một doanh nghiệp mới thành lập, nơi dự kiến ​​sẽ có những khoản lỗ ban đầu đáng kể trước khi doanh số bán hàng bắt đầu cất cánh.

Ví dụ: một tổ chức tạo ra 100.000 đô la lợi nhuận, trả 25.000 đô la cổ tức, và sau đó bị lỗ 150.000 đô la. Thâm hụt lũy kế được tính như sau:

100.000 đô la Lợi nhuận - 25.000 đô la Cổ tức - 150.000 đô la = 75.000 đô la Thâm hụt tích lũy