Lương ròng

Tiền lương ròng là số tiền lương mang về nhà còn lại sau khi tất cả các khoản khấu trừ và khấu trừ đã được xóa khỏi tiền lương của một người. Số tiền còn lại sau đó được trả cho nhân viên bằng tiền mặt. Các khoản khấu trừ có thể được tính từ lương gộp để tính đến lương ròng bao gồm (nhưng không giới hạn) những khoản sau:

  • Thuế thu nhập liên bang

  • Thuế thu nhập của tiểu bang và địa phương

  • Thuế an sinh xã hội

  • Thuế Medicare

  • Các khoản khấu trừ bảo hiểm y tế

  • Các khoản khấu trừ tài khoản chi tiêu linh hoạt

  • Các khoản khấu trừ lương hưu

  • Hoàn trả các khoản vay hoặc ứng trước của công ty

  • Các khoản khấu trừ đóng góp từ thiện

  • Đồ trang trí