Tỷ lệ dòng tiền trên nợ

Tỷ lệ dòng tiền trên nợ cho thấy khả năng của một doanh nghiệp trong việc hỗ trợ các nghĩa vụ nợ từ các dòng tiền hoạt động của nó. Đây là một loại tỷ lệ bao phủ nợ. Tỷ lệ phần trăm cao hơn cho thấy rằng một doanh nghiệp có nhiều khả năng có thể hỗ trợ khối lượng nợ hiện có của mình. Tính toán là chia dòng tiền hoạt động cho tổng số nợ. Trong cách tính này, nợ bao gồm nợ ngắn hạn, phần hiện tại của nợ dài hạn và nợ dài hạn. Công thức là:

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh ÷ Tổng nợ = Tỷ lệ dòng tiền trên nợ

Ví dụ, một doanh nghiệp có tổng số nợ là $ 2.000.000. Dòng tiền hoạt động của nó trong năm qua là 400.000 đô la. Do đó, tỷ lệ dòng tiền trên nợ được tính như sau:

400.000 đô la dòng tiền hoạt động ÷ 2.000.000 đô la tổng nợ = 20%

Kết quả 20% chỉ ra rằng tổ chức sẽ mất 5 năm để trả hết nợ, giả sử rằng dòng tiền tiếp tục ở mức hiện tại trong khoảng thời gian đó. Khi đánh giá kết quả của việc tính toán tỷ lệ này, hãy nhớ rằng nó có thể rất khác nhau theo ngành.

Một vấn đề với tỷ lệ này là nó không xem xét thời gian đáo hạn nợ. Nếu thời gian đáo hạn diễn ra trước mắt, thì hoàn toàn có khả năng một công ty sẽ không thể trả hết nợ, mặc dù tỷ lệ dòng tiền trên nợ rất mạnh.

Một biến thể của tỷ lệ này là sử dụng dòng tiền tự do thay vì dòng tiền từ hoạt động trong tỷ lệ. Dòng tiền tự do trừ đi các khoản chi tiền mặt cho các khoản chi tiêu vốn liên tục, điều này có thể làm giảm đáng kể lượng tiền mặt sẵn có để trả nợ.