Tài khoản số dư bằng không

Tài khoản số dư bằng 0 (ZBA) là một phần của hệ thống tổng hợp tiền mặt. Nó thường ở dạng tài khoản séc được cấp vốn tự động từ tài khoản trung tâm với số tiền đủ để trả cho séc xuất trình. Để làm như vậy, ngân hàng sẽ tính toán số tiền của tất cả séc được xuất trình dựa trên ZBA và thanh toán cho chúng bằng một khoản ghi nợ vào tài khoản trung tâm. Ngoài ra, nếu tiền gửi được thực hiện vào tài khoản ZBA, số tiền ký quỹ sẽ tự động được chuyển vào tài khoản trung tâm. Hơn nữa, nếu tài khoản phụ có số dư ghi nợ (thấu chi), tiền mặt sẽ tự động được chuyển từ tài khoản trung tâm trở lại tài khoản phụ với số tiền đủ để đưa số dư tài khoản về không. Ngoài ra, số dư tài khoản phụ có thể được đặt ở mức mục tiêu cụ thể, thay vì bằng 0, để một số tiền mặt còn lại được duy trì trong một hoặc nhiều tài khoản.

Có thể có ba giao dịch ZBA, tất cả đều diễn ra tự động:

  • Tiền thừa được chuyển vào tài khoản trung tâm

  • Tiền mặt cần thiết để đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán được chuyển từ tài khoản trung tâm sang tài khoản séc được liên kết

  • Tiền mặt cần thiết để bù đắp số dư nợ được chuyển từ tài khoản trung tâm sang tài khoản liên kết

Kết quả ròng của ZBA là một công ty giữ phần lớn tiền mặt của mình ở một vị trí trung tâm và chỉ trích ra tiền mặt từ tài khoản trung tâm đó để thanh toán cho các nhu cầu tức thời. Cách tiếp cận này cũng làm giảm nguy cơ gian lận chuyển khoản ra khỏi tài khoản không có số dư, vì có rất ít tiền mặt trong đó. Ưu điểm chính của tài khoản số dư bằng 0 là tiền mặt có thể được tổng hợp để tận dụng các lựa chọn đầu tư thay thế tốt hơn.