Cách tính toán mua hàng tồn kho

Doanh nghiệp đã mua bao nhiêu hàng tồn kho trong một kỳ kế toán? Thông tin này rất hữu ích để ước tính lượng tiền mặt cần thiết để tài trợ cho các yêu cầu vốn lưu động liên tục. Bạn có thể tính toán số tiền này với thông tin sau:

  • Tổng giá trị hàng tồn kho đầu kỳ . Thông tin này xuất hiện trên bảng cân đối kế toán của kỳ kế toán ngay trước đó.

  • Tổng giá trị hàng tồn kho cuối kỳ . Thông tin này xuất hiện trên bảng cân đối của kỳ kế toán mà các giao dịch mua đang được đo lường.

  • Giá vốn hàng bán . Thông tin này xuất hiện trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ kế toán mà các giao dịch mua đang được đo lường.

Việc tính toán mua hàng tồn kho là:

(Hàng tồn kho cuối kỳ - Hàng tồn kho đầu kỳ) + Giá vốn hàng bán = Hàng tồn kho mua

Do đó, các bước cần thiết để tính số lượng mua hàng tồn kho là:

  1. Lấy tổng giá trị của hàng tồn kho đầu kỳ, hàng tồn kho cuối kỳ và giá vốn hàng bán.

  2. Trừ khoảng không quảng cáo đầu cho khoảng không quảng cáo kết thúc.

  3. Cộng giá vốn hàng bán với số chênh lệch giữa hàng tồn kho cuối kỳ và đầu kỳ.

Cách tính này không hiệu quả đối với lĩnh vực sản xuất, vì giá vốn hàng bán có thể bao gồm các mặt hàng không phải hàng hóa, chẳng hạn như lao động trực tiếp. Các thành phần khác của giá vốn này làm cho việc phân biệt số lượng mua hàng tồn kho trở nên khó khăn hơn.

Một vấn đề khác với tính toán là nó giả định số lượng hàng tồn kho chính xác vào cuối mỗi kỳ báo cáo. Nếu không có số đếm vật lý hoặc nếu việc lưu trữ hồ sơ cho hệ thống kiểm kê vĩnh viễn không chính xác, thì các đầu vào được sử dụng để tính toán mua hàng tồn kho không nhất thiết phải chính xác.

Ví dụ về Mua hàng tồn kho

ABC International có hàng tồn kho đầu kỳ là 500.000 đô la, hàng tồn kho cuối kỳ là 350.000 đô la và giá vốn hàng bán là 600.000 đô la. Do đó, số lượng mua hàng tồn kho trong kỳ được tính như sau:

(350.000 đô la Hàng tồn kho cuối kỳ - 500.000 đô la Hàng tồn kho đầu kỳ) + 600.000 đô la Giá vốn hàng bán

= $ 450,000 Mua hàng tồn kho

Số lượng hàng mua nhỏ hơn giá vốn hàng bán, do lượng hàng tồn kho trong kỳ đã giảm xuống.

Các khóa học liên quan

Kế toán hàng tồn kho

Cách kiểm tra khoảng không quảng cáo

Quản lý hàng tồn kho