Lợi nhuận trên tài sản

Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản đo lường tỷ lệ tiền mặt ròng thu được do sở hữu một nhóm tài sản. Thước đo này thường được các nhà phân tích sử dụng để so sánh hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong cùng một ngành, vì rất khó để ai đó có thể nhầm lẫn con số dòng tiền. Do đó, tỷ số này là một thước đo khá đáng tin cậy và có thể so sánh được về hiệu suất tài sản trong toàn ngành. Tỷ lệ hoàn vốn cao trên tài sản đặc biệt cần thiết trong môi trường có nhiều tài sản (chẳng hạn như bất kỳ ngành sản xuất nào), nơi cần tiền mặt để duy trì, cập nhật và đầu tư vào tài sản bổ sung. Thước đo thường được tính tổng hợp cho toàn bộ doanh nghiệp, trong trường hợp đó, phép tính là:

Lưu chuyển tiền từ hoạt động ÷ Tổng tài sản bình quân = Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản

Trong tính toán, con số lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh đến từ báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Mẫu số bao gồm tất cả các tài sản được nêu trên bảng cân đối kế toán, không chỉ tài sản cố định.

Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản đặc biệt có giá trị khi có sự khác biệt đáng kể giữa dòng tiền và thu nhập ròng được báo cáo, đôi khi có thể xảy ra khi sử dụng cơ sở kế toán dồn tích. Trong tình huống này, việc tính toán tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản có thể bị sai lệch, do đó, dòng tiền được sử dụng thay vì con số thu nhập ròng.