Kế toán thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Doanh nghiệp cần hạch toán thuế thu nhập hoãn lại phải trả khi có sự thay đổi thuần về tài sản và thuế thu nhập hoãn lại phải trả trong kỳ báo cáo. Số thuế hoãn lại được tổng hợp cho từng bộ phận nộp thuế của doanh nghiệp cung cấp tờ khai thuế tổng hợp. Để hạch toán thuế hoãn lại, yêu cầu hoàn thành các bước sau:

  1. Xác định các chênh lệch tạm thời hiện có và chuyển tiếp.

  2. Xác định số thuế thu nhập hoãn lại phải trả cho những khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế, sử dụng thuế suất hiện hành.

  3. Xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại cho các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ, cũng như bất kỳ khoản chuyển lỗ hoạt động nào, sử dụng thuế suất hiện hành.

  4. Xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại cho bất kỳ khoản chuyển tiếp nào liên quan đến các khoản tín dụng thuế.

  5. Lập dự phòng định giá cho tài sản thuế thu nhập hoãn lại nếu có trên 50% xác suất rằng công ty sẽ không nhận ra một phần nào đó của tài sản này. Bất kỳ thay đổi nào đối với khoản dự phòng này sẽ được ghi nhận vào thu nhập từ việc tiếp tục hoạt động trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Nhu cầu dự phòng định giá đặc biệt có thể xảy ra nếu một doanh nghiệp có tiền sử để các khoản chuyển nhượng khác nhau hết hạn sử dụng hoặc dự kiến ​​sẽ bị lỗ trong vài năm tới.