Báo cáo thu nhập một bước

Báo cáo thu nhập một bước trình bày thông tin ở định dạng đơn giản hóa. Nó sử dụng một tổng phụ duy nhất cho tất cả các mục hàng doanh thu và một tổng phụ duy nhất cho tất cả các mục hàng chi phí, với lãi hoặc lỗ ròng xuất hiện ở cuối báo cáo. Định dạng này được sử dụng phổ biến nhất bởi các doanh nghiệp có hoạt động tương đối đơn giản, với ít mục hàng được báo cáo. Đây là định dạng mẫu cho báo cáo thu nhập một bước: