Ảnh hưởng đáng kể

Ảnh hưởng đáng kể là quyền tham gia vào các quyết định điều hành và chính sách tài chính của một đơn vị; nó không kiểm soát các chính sách đó. Khái niệm này được sử dụng trong các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế. Nếu một nhà đầu tư nắm giữ ít nhất 20 phần trăm quyền biểu quyết của một bên được đầu tư, thì nhà đầu tư đó được coi là có ảnh hưởng đáng kể. Giả định về ảnh hưởng có thể được đảo ngược thông qua một minh chứng rõ ràng cho điều ngược lại.

Nhà đầu tư có thể không có ảnh hưởng đáng kể, ngay cả khi có đa số quyền sở hữu đối với một bên được đầu tư. Có thể mất ảnh hưởng đáng kể đối với bên được đầu tư ngay cả khi không có thay đổi về quyền sở hữu. Ví dụ: bên nhận đầu tư có thể chịu sự kiểm soát của tòa án, cơ quan quản lý hoặc chính phủ hoặc việc mất ảnh hưởng đáng kể có thể là kết quả của một thỏa thuận hợp đồng.

Thông thường, bất kỳ điều nào sau đây được coi là bằng chứng có ảnh hưởng đáng kể:

  • Ban giám đốc đại diện
  • Trao đổi hoặc chia sẻ nhân viên quản lý
  • Các giao dịch quan trọng với bên được đầu tư
  • Tham gia hoạch định chính sách
  • Trao đổi thông tin kỹ thuật