Giá trị sử dụng

Giá trị sử dụng là giá trị hiện tại ròng của các dòng tiền được tạo ra bởi một tài sản vì nó hiện đang được chủ sở hữu sử dụng. Số tiền này có thể nhỏ hơn giá trị hiện tại ròng của các luồng tiền từ mức sử dụng cao nhất và tốt nhất mà tài sản có thể được sử dụng. Ví dụ, giá trị sử dụng của đất nông nghiệp ở khu vực đô thị có thể thấp hơn nhiều so với giá trị sử dụng cao nhất và tốt nhất của nó, vì nông dân có thể kiếm được nhiều tiền hơn bằng cách xây dựng các tòa nhà thương mại hoặc khu dân cư trên khu đất đó.