Cách tiếp cận kiểm toán

Phương pháp đánh giá là chiến lược được kiểm toán viên sử dụng để thực hiện một cuộc đánh giá. Cách tiếp cận được thực hiện khác nhau tùy theo khách hàng và phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm những yếu tố sau:

  • Bản chất của khách hàng và ngành mà nó hoạt động

  • Phạm vi của cam kết

  • Tính đầy đủ của hệ thống kiểm soát của khách hàng

  • Mức độ hợp tác nhận được từ khách hàng

Cách tiếp cận được lựa chọn phải vừa hiệu quả vừa hiệu quả dựa trên các yếu tố trước đó. Các phương pháp đánh giá chung sau đây được sử dụng phổ biến nhất, tùy thuộc vào từng trường hợp:

  • Khi hệ thống báo cáo tài chính yếu kém . Trọng tâm là xác nhận các giao dịch quan trọng. Có rất ít hoặc không có nỗ lực xác minh tính mạnh mẽ của hệ thống kiểm soát của khách hàng. Cách tiếp cận này đòi hỏi lao động đáng kể để kiểm tra đủ số lượng giao dịch.

  • Khi hệ thống kiểm soát nội bộ mạnh . Trọng tâm là kiểm tra và xác nhận hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng. Nếu các biện pháp kiểm soát được chứng minh là mạnh, thì thử nghiệm nội dung có thể giảm đáng kể. Đây là một cách tiếp cận kiểm toán hiệu quả hơn.

  • Khi trọng tâm là rủi ro của khách hàng . Đánh giá viên dành thời gian xem xét nơi có rủi ro trong hệ thống của khách hàng và sau đó thiết kế phương pháp đánh giá tập trung chủ yếu vào các khu vực có rủi ro cao. Ngược lại, các khu vực có rủi ro thấp ít nhận được sự chú ý của kiểm toán viên.

  • Khi trọng tâm là bảng cân đối kế toán . Trọng tâm kiểm toán là kiểm tra số dư trong các tài khoản bao gồm bảng cân đối kế toán. Bằng cách chứng minh bảng cân đối kế toán, giả định là tất cả các giao dịch khác sẽ được thực hiện thông qua báo cáo thu nhập, do đó sẽ ít yêu cầu thử nghiệm.