Kiểm toán viên bên ngoài

Kiểm toán viên bên ngoài là một kế toán viên công thực hiện đánh giá, đánh giá và các công việc khác cho khách hàng của mình. Kiểm toán viên bên ngoài độc lập với tất cả các khách hàng và do đó có vị trí thuận lợi để đánh giá khách quan báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ của các khách hàng đó. Kết quả kiểm toán ý kiến ​​đánh giá cao bởi các thành viên của cộng đồng đầu tư và các chủ nợ, những người cần thẩm định độc lập báo cáo tài chính của các tổ chức.

Các đánh giá viên bên ngoài được chứng nhận bởi một cơ quan quản lý, tại Hoa Kỳ là Viện Kế toán Công chứng Hoa Kỳ. Với tư cách là kế toán viên công được chứng nhận, đánh giá viên bên ngoài đã chứng minh rằng họ có trình độ đào tạo và kinh nghiệm tối thiểu nhất định, đồng thời đã vượt qua kỳ kiểm tra kéo dài. Các đánh giá viên này cũng phải đáp ứng các yêu cầu giáo dục chuyên nghiệp thường xuyên định kỳ để duy trì chứng chỉ của họ.