Điều chỉnh bản dịch

Điều chỉnh bản dịch là những bút toán được thực hiện trong quá trình chuyển đổi báo cáo tài chính của một đơn vị từ đơn vị tiền tệ chức năng sang đơn vị tiền tệ báo cáo. Những điều chỉnh này do công ty mẹ thực hiện khi công ty mẹ nhận được báo cáo tài chính từ công ty con sử dụng đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ báo cáo của công ty mẹ. Các điều chỉnh là cần thiết để công ty mẹ có thể lập báo cáo tài chính hợp nhất.