Định nghĩa trung tâm lợi nhuận

Trung tâm lợi nhuận là một đơn vị hoặc bộ phận kinh doanh trong một tổ chức tạo ra doanh thu và lãi hoặc lỗ. Ban Giám đốc giám sát chặt chẽ kết quả của các trung tâm lợi nhuận, vì các đơn vị này là động lực chính tạo nên tổng kết quả của đơn vị mẹ. Ban quản lý thường sử dụng các kết quả của trung tâm lợi nhuận để quyết định xem có phân bổ thêm kinh phí cho họ hay không và cũng có thể đóng cửa các đơn vị hoạt động kém hay không. Người quản lý của một trung tâm lợi nhuận thường có quyền đưa ra các quyết định về cách thức kiếm được doanh thu và khoản chi phí nào phải chịu.

Trung tâm lợi nhuận có thể được đưa vào báo cáo phân khúc của một tổ chức công khai. Các doanh nghiệp tư nhân không phải báo cáo thông tin này như một phần của báo cáo tài chính của họ.

Các loại đơn vị báo cáo khác trong doanh nghiệp là trung tâm chi phí và trung tâm đầu tư. Một trung tâm chi phí chỉ chịu trách nhiệm về chi phí của nó, trong khi một trung tâm đầu tư chịu trách nhiệm về lợi tức tài sản của nó. Về mức độ trách nhiệm, trung tâm lợi nhuận nằm giữa trung tâm chi phí và trung tâm trách nhiệm.