Công thức thu nhập ròng

Công thức thu nhập ròng cho biết số lãi hoặc lỗ còn lại sau khi tất cả các chi phí được trừ khỏi doanh thu. Kết quả của công thức này được theo dõi chặt chẽ, vì chúng tiết lộ liệu một doanh nghiệp có khả năng là một thực thể hoạt động khả thi hay không. Khi không có xu hướng thu nhập ròng dương đang diễn ra, các nhà đầu tư sẽ bán bớt cổ phiếu của mình, dẫn đến giá cổ phiếu giảm trong thời gian dài.

Công thức thu nhập ròng xuất hiện gần cuối báo cáo thu nhập. Bảng sau đây đưa ra công thức thu nhập ròng, liệt kê các loại chi phí chung được khấu trừ khỏi doanh thu để tạo ra thu nhập ròng: