Tài liệu nội bộ

Tài liệu nội bộ là một bản ghi được tạo và lưu trữ trong một doanh nghiệp. Tài liệu được sử dụng để hỗ trợ các quá trình của tổ chức. Ví dụ về các tài liệu nội bộ là:

  • Thẻ chấm công và bảng chấm công của nhân viên

  • Kế hoạch sản xuất

  • Yêu cầu mua hàng

  • Nhận báo cáo

  • Đơn bán hàng

  • Ủy quyền phế liệu

Tài liệu nội bộ không được chia sẻ với bên ngoài. Khi kiểm toán viên đang kiểm tra sổ sách của một tổ chức, ít phụ thuộc vào các tài liệu nội bộ vì chúng được tạo ra trong nội bộ và do đó có nhiều khả năng bị ngụy tạo hoặc thay đổi hơn so với các tài liệu có được từ bên thứ ba.