Thu nhập hoãn lại

Thu nhập hoãn lại là khoản thanh toán trước từ khách hàng cho hàng hóa hoặc dịch vụ chưa được giao. Theo cơ sở dồn tích của kế toán, người nhận ghi nhận khoản thanh toán này như một khoản nợ phải trả. Khi hàng hóa hoặc dịch vụ đã được giao, khoản nợ phải trả sẽ được hoàn nhập và doanh thu được ghi nhận thay thế. Ví dụ: một công ty cung cấp xe máy được chế tạo riêng cho khách hàng của mình và yêu cầu thanh toán trước trước khi bắt đầu hoạt động. Một khách hàng gửi cho công ty khoản thanh toán 30.000 đô la, là khoản thu nhập trả chậm cho công ty cho đến khi công ty giao chiếc xe máy hoàn chỉnh cho khách hàng. Khái niệm này thường được áp dụng cho việc nhận tiền liên quan đến hợp đồng dịch vụ hoặc bảo hiểm, trong đó các lợi ích liên quan có thể không được hoàn thành cho đến khi một số kỳ kế toán trôi qua.

Điều khoản tương tự

Thu nhập hoãn lại còn được gọi là doanh thu hoãn lại hoặc doanh thu chưa thực hiện.