Định nghĩa lợi tức mua hàng và phụ cấp

Các khoản trả lại và phụ cấp mua hàng là một tài khoản được ghép nối và bù trừ với tài khoản mua hàng trong hệ thống kiểm kê định kỳ. Tài khoản này chứa các khoản khấu trừ từ việc mua hàng đối với các mặt hàng bị trả lại cho nhà cung cấp, cũng như các khoản khấu trừ được nhà cung cấp cho phép đối với hàng hóa không bị trả lại. Tài khoản đối chiếu này làm giảm tổng số tiền mua hàng, do đó cũng làm giảm số dư hàng tồn kho cuối kỳ.