Rủi ro chấp nhận sai

Rủi ro chấp nhận sai là tình huống trong đó kết quả của mẫu kiểm toán hỗ trợ kết luận rằng số dư tài khoản là đúng, trong khi điều này thực sự không phải như vậy. Thay vào đó, số dư tài khoản không chính xác. Kết quả có thể là kiểm toán viên thực hiện thử nghiệm đưa ra ý kiến ​​không chính xác về báo cáo tài chính của khách hàng. Có thể giảm rủi ro chấp nhận sai bằng cách tăng kích thước của các mẫu được sử dụng trong các thử nghiệm đánh giá khác nhau.