Định nghĩa quy tắc tuân thủ LIFO

Quy tắc tuân thủ LIFO yêu cầu rằng, nếu phương pháp dòng chi phí LIFO được sử dụng để tính thu nhập chịu thuế thì phương pháp này cũng phải được sử dụng trong báo cáo tài chính. Quy tắc này được thiết kế để ngăn các tổ chức sử dụng kế toán LIFO để giảm số thu nhập chịu thuế của họ, đồng thời sử dụng phương pháp lưu chuyển chi phí hàng tồn kho khác (chẳng hạn như FIFO) để tính thu nhập cao hơn trong báo cáo tài chính của họ.

Một tác động bất lợi của quy tắc tuân thủ là các tổ chức lựa chọn sử dụng LIFO về cơ bản đang báo cáo kết quả tài chính cho người cho vay, nhà đầu tư và chủ nợ của họ thấp hơn so với thực tế. Điều này có thể dẫn đến giảm giá trị thị trường của một doanh nghiệp và có thể bị người cho vay và chủ nợ từ chối tín dụng.

Quy tắc này có xu hướng làm giảm việc áp dụng phương pháp LIFO của các doanh nghiệp.