Hệ thống thông tin tài chính

Hệ thống thông tin tài chính là một cách tiếp cận có tổ chức để thu thập và giải thích thông tin, thường được máy tính hóa. Một hệ thống thông tin tài chính được vận hành tốt là điều cần thiết đối với một doanh nghiệp, vì các nhà quản lý cần thông tin kết quả để đưa ra quyết định về cách điều hành tổ chức. Hệ thống này có thể được sử dụng theo nhiều cách, bao gồm những cách sau:

  • Đảm bảo rằng có đủ tiền để thanh toán các nghĩa vụ khi đến hạn thanh toán

  • Dành số tiền dư thừa để sử dụng vào các khoản đầu tư thích hợp và có tính thanh khoản hợp lý

  • Xác định khách hàng, sản phẩm, dòng sản phẩm và công ty con nào sinh lợi nhiều nhất và ít nhất

  • Xác định vị trí các khu vực tắc nghẽn trong doanh nghiệp

  • Xác định số tiền tối đa có thể được phân phối một cách an toàn cho các nhà đầu tư dưới dạng cổ tức

  • Xác định khối lượng nợ tối đa mà tổ chức có thể chịu

Có một số cách để trích xuất thông tin từ hệ thống thông tin tài chính, bao gồm các báo cáo có cấu trúc được chạy thường xuyên, phân tích tỷ lệ, dự báo tiền mặt và phân tích giả sử. Mô-đun người viết báo cáo được sử dụng để tạo các báo cáo được sử dụng phổ biến hơn, trong khi dữ liệu ít được sử dụng hơn được tải xuống thông qua hệ thống truy vấn.