Định nghĩa phân tích và thảo luận của Ban Giám đốc

Thảo luận và phân tích của quản lý là gì?

Phần thảo luận và phân tích của Ban Giám đốc là một phần của phần thuyết minh báo cáo tài chính, trong đó thảo luận về kết quả hoạt động kỳ trước và kết quả dự kiến. Đây là một trong những phần được soát xét chặt chẽ nhất của báo cáo tài chính, vì từ đó người đọc có thể hiểu được ý kiến ​​của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động và triển vọng tương lai của doanh nghiệp.

Phần MD&A là một phần bắt buộc trong các báo cáo tài chính hàng quý và hàng năm của các công ty cổ phần đại chúng, được ủy quyền bởi Ủy ban Chứng khoán & Giao dịch (SEC). Nó không phải là một phần bắt buộc trong báo cáo tài chính của các đơn vị tư nhân. SEC yêu cầu phần MD&A mô tả các cơ hội, thách thức, rủi ro, xu hướng, kế hoạch tương lai và các chỉ số hoạt động chính, cũng như những thay đổi về doanh thu, giá vốn hàng bán, các chi phí khác, tài sản và nợ phải trả. Các yêu cầu này dựa trên ba mục tiêu của SEC liên quan đến báo cáo tài chính, đó là:

  • Đưa ra giải trình tường thuật về báo cáo tài chính từ quan điểm của Ban Giám đốc

  • Để tăng cường thuyết minh bằng số trong báo cáo tài chính, cũng như cung cấp bối cảnh để xem xét thông tin này

  • Để thảo luận về chất lượng và sự thay đổi có thể có của thu nhập và dòng tiền của một đơn vị

Phần MD&A là mục yêu thích rõ ràng của SEC đối với các bài phê bình. Các nhân viên của SEC muốn xem các nhận xét giải thích từ một công ty về kết quả hoạt động, thay vì đọc lại một cách khô khan về tỷ lệ phần trăm mà doanh thu và chi phí thay đổi trong năm qua, với lý do tổng hợp được đưa ra cho những thay đổi trong hiệu suất. Nó cũng muốn thấy một bài thuyết trình cân bằng đi sâu vào cả khía cạnh tích cực và tiêu cực của các chủ đề được thảo luận.

Khi một công ty thực hiện các cuộc gọi thu nhập với cộng đồng đầu tư, nó nên lưu giữ hồ sơ về các câu hỏi được hỏi và xem liệu bất kỳ câu hỏi nào trong số đó có thể được giải quyết trong phần MD&A của báo cáo tài chính của mình hay không. Điều này có thể tạo cơ sở cho việc tăng số lượng vật liệu MD&A trong tập hợp tài chính tiếp theo.