Giảm giá ghi chú phải thu

Chiết khấu đối với các khoản phải thu phát sinh khi giá trị hiện tại của các khoản thanh toán nhận được từ một kỳ phiếu nhỏ hơn mệnh giá của nó. Sự khác biệt giữa hai giá trị là số tiền chiết khấu. Khoản chênh lệch này được phân bổ dần trong thời gian còn lại của giấy bạc, với phần bù đắp vào doanh thu lãi.