Độ sâu công việc

Độ sâu công việc là số lượng quyền hạn và trách nhiệm liên quan đến công việc. Mức độ quyền hạn và trách nhiệm ngày càng tăng cho phép nhân viên kiểm soát nhiều hơn cách thức đưa ra các quyết định và cách thức thực hiện công việc. Cách tiếp cận này thành công nhất khi đi kèm với phản hồi liên tục về hiệu suất của một người. Ví dụ, một công nhân sản xuất có thể phát triển các cách thay thế để sản xuất một sản phẩm.

Mức độ chuyên sâu công việc cao thường dẫn đến sự hài lòng của nhân viên được nâng cao, do đó làm giảm sự thay đổi của nhân viên.