Phân tích dòng tiền gia tăng

Tổng quan về Dòng tiền Gia tăng

Phân tích dòng tiền tăng dần được sử dụng để xem xét sự thay đổi của dòng tiền vào và ra được quy cho một quyết định quản lý cụ thể. Ví dụ: nếu một doanh nghiệp đang xem xét việc thay đổi số lượng công suất sản xuất của máy móc, thì quyết định nên được đưa ra dựa trên dòng tiền gia tăng cần thiết để thay đổi công suất của thiết bị, cũng như dòng tiền gia tăng do quyết định đó . Không cần phải xem xét các dòng tiền tổng hợp liên quan đến tất cả các hoạt động của máy.

Việc phân tích có thể dựa trên nhiều dòng tiền khác nhau, chẳng hạn như dòng tiền đầu ra ban đầu, dòng tiền vào và ra liên tục liên quan đến việc bảo trì, hoạt động và thu nhập ròng từ dự án và bất kỳ dòng tiền nào liên quan đến việc kết thúc dự án cuối cùng (bao gồm cả dòng tiền từ việc bán thiết bị và dòng tiền cho chi phí sửa chữa).

Ví dụ về dòng tiền tăng dần

Ví dụ, ABC International sở hữu một chiếc máy có thể sản xuất 2.000 chiếc mỗi giờ. Nâng cấp thiết bị có thể thay đổi công suất tối đa của máy lên 3.000 đơn vị mỗi giờ, tức là tăng dần 1.000 đơn vị. Chi phí nâng cấp này là 200.000 đô la và lợi nhuận thu được từ mỗi đơn vị là 0,10 đô la. Máy hiện đang hoạt động trong 40 giờ mỗi tuần, do đó, dự kiến ​​tăng công suất sẽ mang lại dòng tiền ròng gia tăng mỗi năm là 208.000 đô la. Phép tính là:

(1.000 đơn vị mỗi giờ) x 0,10 đô la = 100 đô la mỗi giờ dòng tiền gia tăng

= (100 đô la mỗi giờ dòng tiền) x (40 giờ mỗi tuần) x (52 tuần mỗi năm)

= $ 208,000

Dòng tiền thay đổi gia tăng thể hiện thời gian hoàn vốn chỉ hơn 1,0 năm, điều này rất có thể chấp nhận được miễn là thiết bị được nâng cấp có thể hoạt động lâu hơn thời gian hoàn vốn.

Một cách thay thế để xem xét tình hình mẫu là tránh nâng cấp thiết bị 200.000 đô la và thay vào đó chạy thiết bị hiện có trong một ca bổ sung. Ví dụ, nếu hai người vận hành máy có thể được trả 15 đô la mỗi giờ để vận hành máy thêm một ca, thì chi phí này chỉ là 62.400 đô la mỗi năm, so với khoản thu tiền mặt gia tăng là 208.000 đô la. Phương án này ít tốn kém hơn đáng kể so với phương án nâng cấp thiết bị, trên cơ sở dòng tiền gia tăng.