Sự phân bổ

Phân bổ là sự tách biệt của doanh thu, chi phí hoặc lợi nhuận, sau đó được gán cho các tài khoản, phòng ban hoặc công ty con khác nhau. Khái niệm này đặc biệt được sử dụng để phân bổ lợi nhuận cho các khu vực địa lý khác nhau của một doanh nghiệp, điều này ảnh hưởng đến lợi nhuận chịu thuế được báo cáo cho các chính phủ khác nhau. Ví dụ: tổng thu nhập của một pháp nhân đa quốc gia có thể được phân bổ cho các công ty con cấp nhà nước của nó dựa trên doanh số bán hàng, số lượng nhân viên, cơ sở tài sản hoặc biên lai thu tiền mặt của từng cá nhân đó.