Chi phí không thể tránh khỏi

Một khoản chi phí không thể tránh khỏi là một khoản chi có cam kết chi tiêu chắc chắn trong ngắn hạn. Vì đã cam kết nên không thể bỏ qua chi phí cho đến khi thời gian cam kết kết thúc. Loại chi phí này không ảnh hưởng đến các quyết định hoạt động ngắn hạn. Một ví dụ về chi phí không thể tránh khỏi là thanh toán tiền thuê theo hợp đồng thuê dài hạn.