Sổ đăng ký chứng khoán

Sổ đăng ký cổ phiếu là một hồ sơ chi tiết được lưu giữ về các cổ phiếu được phát hành bởi một công ty, cũng như mọi giao dịch mua lại và chuyển nhượng giữa các cổ đông. Sổ đăng ký thường được duy trì bởi một công ty đại chúng, nhưng có thể được lưu giữ bởi bất kỳ công ty nào, đặc biệt là khi có nhiều cổ đông.