Tài sản ròng không hạn chế

Tài sản ròng không hạn chế là tài sản do các nhà tài trợ đóng góp cho một tổ chức phi lợi nhuận mà không có giới hạn nào được đặt ra đối với việc sử dụng chúng. Đây là loại tài sản được tìm kiếm nhiều nhất, vì chúng cũng có thể được sử dụng cho các hoạt động hành chính và gây quỹ.