Nợ phải trả hoãn lại

Trách nhiệm trả chậm là một nghĩa vụ mà không cần phải thanh toán cho đến một giai đoạn sau. Nếu thời gian hoãn thanh toán kéo dài hơn một năm, thì khoản nợ phải trả trên bảng cân đối kế toán của đơn vị được phân loại là nợ dài hạn.