Cách tính đóng góp cho mỗi đơn vị

Phần đóng góp trên mỗi đơn vị là lợi nhuận còn lại khi bán một đơn vị, sau khi đã trừ tất cả các chi phí biến đổi khỏi doanh thu liên quan. Thông tin này hữu ích để xác định mức giá tối thiểu có thể để bán một sản phẩm. Về bản chất, đừng bao giờ đi xuống dưới mức đóng góp cho mỗi đơn vị bằng 0; nếu không bạn sẽ mất tiền với mỗi lần bán hàng. Lý do duy nhất có thể hình dung được để bán ở mức giá tạo ra tỷ suất lợi nhuận đóng góp âm là từ chối bán hàng cho đối thủ cạnh tranh.

Để tính toán mức đóng góp cho mỗi đơn vị, hãy tổng hợp tất cả doanh thu của sản phẩm được đề cập và trừ tất cả các chi phí biến đổi từ các khoản doanh thu này để tính đến tổng mức đóng góp, sau đó chia cho số đơn vị được sản xuất hoặc bán để đạt được mức đóng góp trên mỗi đơn vị. Như vậy, cách tính đóng góp trên một đơn vị là:

(Tổng doanh thu - Tổng chi phí biến đổi) ÷ Tổng số đơn vị = Đóng góp trên mỗi đơn vị

Khi chỉ có một sản phẩm được bán, khái niệm này cũng có thể được sử dụng để ước tính số lượng đơn vị phải được bán để toàn bộ doanh nghiệp có thể hòa vốn. Ví dụ, nếu một doanh nghiệp có 10.000 đô la chi phí cố định và mỗi đơn vị được bán tạo ra tỷ suất lợi nhuận đóng góp là 5 đô la, thì công ty phải bán 2.000 đơn vị để có thể hòa vốn. Tuy nhiên, nếu có nhiều sản phẩm với nhiều loại biên đóng góp khác nhau, thì việc phân tích này có thể khá khó thực hiện.

Thành phần quan trọng của đóng góp trên mỗi đơn vị tính toán có thể gây khó khăn là chi phí biến đổi. Điều này chỉ nên bao gồm những chi phí thay đổi trực tiếp với doanh thu. Do đó, nó không nên bao gồm bất kỳ chi phí chung nào và hiếm khi bao gồm chi phí lao động trực tiếp. Thông thường, chi phí biến đổi chỉ bao gồm nguyên vật liệu trực tiếp, bất kỳ vật tư nào sẽ không được tiêu thụ nếu sản phẩm không được sản xuất, tiền hoa hồng và tiền lương theo tỷ lệ.

Như một ví dụ về đóng góp cho mỗi đơn vị, ABC International đã tạo ra 20.000 đô la doanh thu trong kỳ báo cáo gần đây nhất từ ​​việc bán phụ tùng màu tím của mình. Có 14.000 đô la chi phí biến đổi liên quan đến các khoản doanh thu này, có nghĩa là biên lợi nhuận đóng góp tổng thể cho tiện ích màu tím là 6.000 đô la. Vì ABC đã bán được 500 vật dụng màu tím, nên khoản đóng góp cho mỗi đơn vị là 12 đô la (được tính bằng mức đóng góp 6.000 đô la ÷ 500 đơn vị đã bán).