Giá bơ đậu phộng

Giá bơ đậu phộng liên quan đến việc ấn định chi phí chung bằng cách sử dụng mức trung bình rộng, thay vì làm như vậy theo cách có mục tiêu hơn. Cái tên này bắt nguồn từ cách phết bơ đậu phộng - đồng nhất trên toàn bộ miếng bánh mì. Ảnh hưởng của chi phí bơ đậu phộng là chi phí chung có thể được áp dụng thấp hơn hoặc áp dụng quá mức cho các đối tượng chi phí (chẳng hạn như sản phẩm). Khi điều này xảy ra, ban giám đốc có thể tin rằng một sản phẩm có chi phí thấp hơn hoặc cao hơn thực tế. Nếu quá ít chi phí đã được áp dụng cho một sản phẩm, sẽ có xu hướng chấp nhận mức giá quá thấp. Ngược lại, nếu áp dụng quá nhiều chi phí quản lý, ban giám đốc có thể tăng giá sản phẩm lên quá mức để bù đắp chi phí, dẫn đến doanh số bán hàng ít và mất thị phần.

Chi phí dựa trên hoạt động (ABC) ngược lại với chi phí bơ đậu phộng. Nó bao gồm việc xác định các hoạt động trong một doanh nghiệp, ấn định chi phí cho các hoạt động đó và sau đó áp dụng chi phí của các hoạt động cho các đối tượng chi phí dựa trên việc sử dụng hoạt động của chúng. Kết quả là phân bổ chi phí chung có mục tiêu hơn nhiều.