Chi phí điện thoại

Chi phí điện thoại là chi phí liên quan đến tất cả các đường dây cố định, đường dây fax và điện thoại di động trong một thời gian sử dụng. Nếu một chi phí phát sinh trước, thì ban đầu nó được ghi nhận là chi phí trả trước và sau đó được ghi nhận là chi phí điện thoại trong kỳ mà dịch vụ thực sự được sử dụng. Chi phí này thường được lưu trữ trong một tài khoản sổ cái riêng có thể được tổng hợp với các tiện ích khác khi nó được báo cáo trên báo cáo thu nhập của tổ chức.