Giá thành sản phẩm

Giá thành sản phẩm là chi phí phát sinh để tạo ra một sản phẩm. Các chi phí này bao gồm lao động trực tiếp, nguyên vật liệu trực tiếp, vật tư sản xuất tiêu hao và chi phí sản xuất chung. Giá thành sản phẩm cũng có thể được coi là chi phí lao động cần thiết để cung cấp một dịch vụ cho khách hàng. Trong trường hợp thứ hai, giá thành sản phẩm phải bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến dịch vụ, chẳng hạn như bồi thường, thuế trả lương và phúc lợi cho nhân viên.

Giá thành của một sản phẩm trên cơ sở đơn vị thường được tính bằng cách tính chi phí liên quan đến một lô đơn vị được sản xuất thành một nhóm và chia cho số lượng đơn vị được sản xuất. Phép tính là:

(Tổng số lao động trực tiếp + Tổng số nguyên vật liệu trực tiếp + Vật tư tiêu hao + Tổng chi phí phân bổ) ÷ Tổng số đơn vị

= Giá thành đơn vị sản phẩm

Giá thành sản phẩm có thể được ghi nhận như một tài sản tồn kho nếu sản phẩm đó chưa được tiêu thụ. Nó được tính vào giá vốn hàng bán ngay sau khi sản phẩm được bán và xuất hiện dưới dạng chi phí trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Giá thành sản phẩm xuất hiện trong báo cáo tài chính, vì nó bao gồm chi phí sản xuất được yêu cầu bởi cả GAAP và IFRS. Tuy nhiên, các nhà quản lý có thể sửa đổi giá thành sản phẩm để loại bỏ thành phần chi phí khi đưa ra quyết định sản xuất và giá bán trong ngắn hạn. Các nhà quản lý cũng có thể thích tập trung vào tác động của sản phẩm đối với hoạt động tắc nghẽn, có nghĩa là trọng tâm chính của họ là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp của sản phẩm và thời gian sản phẩm dành cho hoạt động tắc nghẽn.

Điều khoản tương tự

Giá thành sản phẩm còn được gọi là giá thành đơn vị sản phẩm.