Cách tính lợi nhuận đóng góp

Tỷ suất lợi nhuận đóng góp là doanh thu từ giao dịch bán hàng, trừ đi tất cả các chi phí biến đổi liên quan đến giao dịch bán hàng đó. Tỷ suất lợi nhuận thu được thể hiện lượng tiền mặt có sẵn để thanh toán các chi phí cố định và kiếm lợi nhuận. Khái niệm này thường được sử dụng để xác định mức giá thấp nhất mà một sản phẩm hoặc dịch vụ có thể được bán trong các tình huống định giá theo đơn vị gia tăng.

Các bước cần thực hiện để tính toán biên độ đóng góp cho một giao dịch bán cụ thể như sau:

  1. Tính tổng số tiền bán hàng so với bất kỳ khoản khấu trừ nào, chẳng hạn như phụ cấp bán hàng, để đi đến con số doanh thu thuần.

  2. Tổng hợp tất cả các chi phí biến đổi liên quan đến việc bán hàng. Ví dụ về các chi phí này là nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, chi phí vận chuyển và hoa hồng liên quan đến sản phẩm được bán. Nếu giao dịch là cho dịch vụ thay vì bán hàng, thì chi phí biến đổi có thể là lao động liên quan đến việc bán hàng, cộng với thuế trả lương liên quan và bất kỳ lợi ích nào thay đổi theo giờ làm việc.

  3. Trừ chi phí biến đổi tổng hợp khỏi số liệu doanh thu thuần.

  4. Nếu bạn muốn tính tỷ lệ lợi nhuận đóng góp, thì hãy chia tỷ suất lợi nhuận đóng góp cho doanh thu thuần.

Ví dụ: ABC International hoàn thành một giao dịch bán hàng với tổng số tiền bán hàng là 100.000 đô la và áp dụng chiết khấu số lượng là 8.000 đô la, dẫn đến doanh thu ròng là 92.000 đô la. Giao dịch này là để bán sản phẩm, trong đó chi phí trực tiếp của sản phẩm là 50.000 đô la. Nhân viên bán hàng hoàn thành thương vụ sẽ nhận được 2.000 đô la hoa hồng, do đó, tổng số của tất cả các chi phí biến đổi là 42.000 đô la. Dựa trên thông tin này, mức đóng góp là:

$ 92,000 Doanh thu ròng - $ 52,000 Chi phí biến đổi = $ 40,000 Biên lợi nhuận đóng góp

Tỷ lệ này chỉ được sử dụng trên quan điểm tính giá thấp nhất có thể chấp nhận được cho một đơn vị. Trên thực tế, nhiều khái niệm định giá khác có thể được sử dụng để thiết lập các mức giá cao hơn cho sản phẩm.