Phân bổ vốn

Phân bổ vốn là quá trình quyết định được sử dụng để lựa chọn các dự án vốn khi có một số vốn hạn chế. Việc phân bổ cũng có thể được áp dụng khi có đủ kinh phí, nhưng ban lãnh đạo đang hạn chế nó ở một số bộ phận của doanh nghiệp để nhấn mạnh đầu tư vào các lĩnh vực khác. Có một số cách để tham gia vào việc phân bổ vốn, bao gồm những cách sau:

  • Hạn chế tài trợ cho những lĩnh vực có nhiều khả năng tạo ra lợi nhuận cao nhất.

  • Kênh tài trợ cho các khu vực chiến lược quan trọng.

  • Tập trung tài trợ cho các hoạt động tắc nghẽn để tăng cường thông lượng.

  • Áp dụng chi phí vốn cao hơn để tính toán giá trị hiện tại ròng để loại bỏ các dự án có tỷ suất sinh lợi thấp hơn.

Có thể có hạn chế về nguồn vốn gây ra tình trạng hạn chế vốn khi một doanh nghiệp không thể thu được vốn từ các nguồn bên ngoài với mức giá hợp lý, hoặc khi ban lãnh đạo quyết định phân bổ nguồn vốn khả dụng cho các mục đích khác, chẳng hạn như trả cổ tức cho các nhà đầu tư.