Định nghĩa thị trường hoàn hảo

Thị trường hoàn hảo là thị trường được cấu trúc để không có bất thường nào có thể ảnh hưởng đến giá tốt nhất đang đạt được. Ví dụ về cấu trúc thị trường hoàn hảo này là:

  • Một số lượng lớn người mua

  • Một số lượng lớn người bán

  • Sản phẩm đồng nhất

  • Thông tin được cung cấp miễn phí cho mọi người trên thị trường

  • Không có sự thông đồng giữa những người tham gia thị trường

  • Mọi người tham gia đều là người định giá, không có khả năng tác động đến giá thị trường

Có rất ít thị trường hoàn hảo; những người bán hàng hóa, chẳng hạn như nông sản, đại diện cho sự gần đúng nhất của một thị trường hoàn hảo.