Đối chiếu

Việc đối chiếu bao gồm việc so khớp hai bộ hồ sơ để xem có bất kỳ sự khác biệt nào không. Đối chiếu là một bước hữu ích để đảm bảo rằng hồ sơ kế toán là chính xác. Ví dụ về hòa giải là:

  • So sánh bản sao kê ngân hàng với hồ sơ nội bộ về thu chi tiền mặt
  • So sánh báo cáo phải thu với hồ sơ hóa đơn chưa thanh toán của khách hàng
  • So sánh báo cáo của nhà cung cấp với hồ sơ của công ty về các hóa đơn chưa thanh toán

Việc đối chiếu có thể phát hiện ra các sai sót trong sổ sách kế toán và có thể là các giao dịch gian lận. Kết quả của việc kiểm tra này là việc điều chỉnh các bút toán được thực hiện đối với hồ sơ kế toán để phù hợp với bằng chứng hỗ trợ.

Quá trình đối chiếu thường xảy ra vào cuối mỗi kỳ báo cáo. Là một phần của quá trình kết thúc, nhân viên kế toán có thể tham gia vào các hoạt động đối chiếu sau:

  • Đối chiếu bảng sao kê ngân hàng
  • Đối chiếu các tài khoản bảng cân đối với chi tiết hỗ trợ
  • Đối chiếu hồ sơ hàng tồn kho với số dư hiện có (nếu sử dụng hệ thống kiểm kê định kỳ)

Tái hợp được coi là một hoạt động kiểm soát quan trọng. Nếu chúng không được thực hiện, xác suất kiểm toán viên phát hiện ra sai sót sẽ tăng lên, điều này có thể dẫn đến phán đoán rằng doanh nghiệp có điểm yếu trong kiểm soát trọng yếu.