Định nghĩa cổ tức đủ tiêu chuẩn

Cổ tức đủ tiêu chuẩn là khoản phân phối của công ty được đánh thuế ở mức lãi vốn thấp nhất. Điều này có nghĩa là bất kỳ ai nhận được cổ tức đủ điều kiện sẽ trả tỷ lệ lãi vốn thấp hơn nhiều trên cổ tức đó, thay vì thuế suất thông thường. Thuế suất đối với cổ tức thông thường nhận được giống như thuế suất đối với thu nhập thông thường, trong khi thuế đối với cổ tức đủ tiêu chuẩn đã dao động trong những năm gần đây từ 0% đến 15%, tùy thuộc vào khung thuế của người nhận. Thuế 20% áp dụng cho những người có thu nhập cao. Các tiêu chí cơ bản để phân loại cổ tức đủ điều kiện là:

  • Thời gian nắm giữ . Người nhận cổ tức phải có quyền sở hữu cổ phiếu trong khoảng thời gian lớn hơn 60 ngày trong khoảng thời gian 121 ngày bắt đầu 60 ngày trước ngày giao dịch không hưởng cổ tức. Ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức được xác định là ngày đầu tiên ngay sau khi Hội đồng quản trị công ty tuyên bố chia cổ tức, khi người mua cổ phiếu của đơn vị không được nhận khoản cổ tức tiếp theo.

  • Người trả tiền . Pháp nhân trả cổ tức phải là một công ty của Hoa Kỳ hoặc một công ty nước ngoài có quốc gia đủ điều kiện theo hiệp ước thuế với Hoa Kỳ hoặc một công ty nước ngoài có cổ phiếu được giao dịch dễ dàng trên một sàn giao dịch chứng khoán được thành lập tại Hoa Kỳ.

Cổ tức đủ điều kiện theo các tiêu chí này được nêu như vậy trên Mẫu 1099-DIV, được phát hành cho các cổ đông vào cuối mỗi năm dương lịch.

Tóm lại, cổ tức đủ tiêu chuẩn là một khái niệm chỉ liên quan đến thuế suất trả cho cổ tức. Nó không phải là một chủ đề kế toán được thừa nhận theo bất kỳ chuẩn mực kế toán nào.