Nợ ngoài bảng cân đối kế toán

Một khoản nợ phải trả ngoại bảng là nghĩa vụ của một doanh nghiệp mà không có yêu cầu kế toán phải báo cáo nó trong phần nội dung của báo cáo tài chính. Các khoản nợ này thường không phải là nghĩa vụ của doanh nghiệp, nhưng có thể yêu cầu đơn vị báo cáo giải quyết vào một ngày trong tương lai. Ví dụ về các khoản nợ này là các khoản bảo lãnh và các vụ kiện vẫn chưa được giải quyết. Mặc dù các khoản nợ phải trả này có thể không được báo cáo trên bảng cân đối kế toán, nhưng chúng vẫn có thể được mô tả trong các thuyết minh đi kèm với một bộ báo cáo tài chính hoàn chỉnh.

Các công ty đôi khi cấu trúc các khoản nợ phải trả để giữ cho chúng không được báo cáo trên bảng cân đối kế toán của họ. Bằng cách đó, họ có thể báo cáo một cấu trúc tài chính có vẻ lành mạnh và thanh khoản hơn so với thực tế.