Trái phiếu đảm bảo

Trái phiếu có bảo đảm là trái phiếu mà các khoản thanh toán gốc và lãi được bảo đảm bởi một bên thứ ba. Đảm bảo này được sử dụng để giảm thiểu rủi ro không thanh toán cho các nhà đầu tư, những người sau đó sẽ sẵn sàng trả một mức lãi suất hiệu quả thấp hơn cho khoản nợ. Các bên có thể bảo lãnh trái phiếu như sau:

  • Công ty mẹ của các công ty con hoặc công ty liên doanh đang phát hành trái phiếu

  • Một công ty bảo hiểm trái phiếu

  • Một tổ chức chính phủ