Nguyên tắc thuế

Các nguyên tắc về thuế là những hướng dẫn mà một thực thể quản lý nên sử dụng khi thiết lập một hệ thống thuế. Những nguyên tắc này bao gồm những điều sau:

  • Ứng dụng rộng rãi . Hệ thống thuế phải được trải rộng trên một nhóm dân cư rộng lớn nhất có thể, để không một cá nhân hoặc tổ chức nào bị đánh thuế quá mức. Thay vào đó, toàn bộ người dân cùng chia sẻ gánh nặng thuế má.

  • Sử dụng thuế rộng rãi . Thuế chỉ được nhắm vào một mục đích sử dụng cụ thể khi có nguyên nhân và kết quả rõ ràng giữa thuế và việc sử dụng. Trong tất cả các trường hợp khác, thuế được thu để sử dụng chung. Nếu không, những lợi ích đặc biệt sẽ nhận được tài trợ ưu đãi.

  • Dễ tuân thủ . Việc quản lý thuế phải càng đơn giản càng tốt để người nộp thuế ít gặp khó khăn trong việc tuân thủ các yêu cầu nộp thuế. Lý tưởng nhất là quy trình đánh thuế là vô hình đối với người nộp thuế.

  • Kết hợp chi tiêu . Mức đánh thuế phải phù hợp với số lượng chi tiêu dự kiến, để đơn vị chủ quản thận trọng trong việc trang trải các chi phí của mình, nhưng không đánh thuế quá nhiều.

  • Công bằng trong ứng dụng . Loại thuế áp đặt phải tạo ra gánh nặng như nhau cho tất cả những người nộp thuế trong cùng một điều kiện kinh tế. Hơn nữa, thuế không nên ưu tiên nhóm này hơn nhóm khác, do đó nhóm này nhận được lợi ích về thuế với chi phí của nhóm khác.

  • Miễn trừ có giới hạn . Mọi trường hợp miễn thuế phải được thực hiện trong một khoảng thời gian giới hạn và cho một mục đích cụ thể, sau đó việc miễn trừ sẽ bị loại bỏ. Những miễn trừ này chỉ nhằm khuyến khích một số loại hành vi, thường liên quan đến phát triển kinh tế.

  • Chi phí thu gom thấp . Chi phí cần thiết để thu thuế phải thấp, để các khoản thu ròng thu được từ chúng càng cao càng tốt.

  • Tính dễ hiểu . Việc tính và nộp thuế phải dễ hiểu đối với người nộp thuế. Nếu không, số thuế đã nộp có thể không chính xác.