Cách tính giá mỗi đơn vị

Chi phí cho mỗi đơn vị thường được tính khi một công ty sản xuất một số lượng lớn các sản phẩm giống nhau. Thông tin này sau đó được so sánh với thông tin chi phí được lập ngân sách hoặc tiêu chuẩn để xem liệu tổ chức có đang sản xuất hàng hóa theo cách thức hiệu quả về chi phí hay không.

Chi phí trên một đơn vị được tính từ chi phí biến đổi và chi phí cố định phát sinh trong một quá trình sản xuất, chia cho số lượng đơn vị được sản xuất. Chi phí biến đổi, chẳng hạn như nguyên vật liệu trực tiếp, thay đổi gần tương ứng với số lượng đơn vị sản phẩm được sản xuất, mặc dù chi phí này sẽ giảm phần nào khi khối lượng đơn vị tăng lên do chiết khấu khối lượng lớn hơn. Chi phí cố định, chẳng hạn như tiền thuê tòa nhà, sẽ không thay đổi cho dù có bao nhiêu đơn vị được sản xuất, mặc dù chúng có thể tăng lên do cần thêm công suất (được gọi là chi phí bước, trong đó chi phí đột ngột tăng lên mức cao hơn một lần khối lượng đơn vị cụ thể đạt được). Ví dụ về chi phí bước là thêm cơ sở sản xuất hoặc thiết bị sản xuất mới, thêm xe nâng hoặc thêm ca thứ hai hoặc thứ ba. Khi phát sinh chi phí bước,tổng chi phí cố định bây giờ sẽ kết hợp với chi phí bước mới, điều này sẽ làm tăng chi phí trên mỗi đơn vị. Tùy thuộc vào quy mô của sự gia tăng chi phí bước, người quản lý có thể muốn để lại công suất ở đâu và thay vào đó thuê ngoài sản xuất bổ sung, do đó tránh được chi phí cố định bổ sung. Đây là lựa chọn thận trọng khi nhu cầu tăng dung lượng chưa rõ ràng.

Do đó, trong những hạn chế này, giá mỗi đơn vị tính là:

(Tổng chi phí cố định + Tổng chi phí biến đổi) ÷ Tổng số đơn vị sản phẩm được sản xuất

Giá mỗi đơn vị sẽ giảm khi số lượng đơn vị được sản xuất tăng lên, chủ yếu là do tổng chi phí cố định sẽ được dàn trải trên một số lượng lớn hơn (tùy thuộc vào vấn đề chi phí theo bước đã nêu ở trên). Như vậy, chi phí cho mỗi đơn vị là không đổi.

Ví dụ, Công ty ABC có tổng chi phí biến đổi là 50.000 đô la và tổng chi phí cố định là 30.000 đô la trong tháng 5, chi phí này phát sinh khi sản xuất 10.000 vật dụng. Giá mỗi đơn vị là:

(30.000 đô la Chi phí cố định + 50.000 đô la chi phí biến đổi) ÷ 10.000 đơn vị = 8 đô la chi phí mỗi đơn vị

Trong tháng tiếp theo, ABC sản xuất 5.000 đơn vị với chi phí biến đổi là 25.000 đô la và chi phí cố định tương tự là 30.000 đô la. Giá mỗi đơn vị là:

(30.000 đô la Chi phí cố định + 25.000 đô la chi phí biến đổi) ÷ 5.000 đơn vị = 11 đô la / đơn vị