Định nghĩa giao dịch có thứ tự

Giao dịch có trật tự là một sự kiện kinh doanh tiền tệ mà có đủ thời gian để tham gia vào các hoạt động tiếp thị thông thường để thông báo đầy đủ cho các bên về giao dịch. Ngược lại, nó không phải là một giao dịch ép buộc, chẳng hạn như một vụ phá sản, khi giá dẫn đến có xu hướng thấp hơn nhiều. Cần có một giao dịch có trật tự để đạt được giá trị hợp lý của tài sản hoặc nợ phải trả.