Thông tin liên quan

Thông tin liên quan là dữ liệu có thể được áp dụng để giải quyết một vấn đề. Đây là một vấn đề đặc biệt khi xác định hình thức và nội dung của báo cáo tài chính của đơn vị, vì bố cục phù hợp và mức độ chi tiết của thông tin có thể điều chỉnh ý kiến ​​của người sử dụng về định hướng tương lai của doanh nghiệp. Ví dụ, kiểm soát viên của một doanh nghiệp chọn bổ sung thông tin vào thuyết minh báo cáo tài chính liên quan đến dòng tiền do các cửa hàng bán lẻ mới nhất của doanh nghiệp đó tạo ra. Thông tin này có liên quan đến các quyết định của cộng đồng đầu tư, vì nó làm rõ cho họ biết đơn vị đang hoạt động tốt như thế nào.

Khái niệm mức độ phù hợp có thể có nghĩa là một tổ chức sẽ thường xuyên loại bỏ thông tin kém hữu ích khỏi các báo cáo tài chính của mình và bổ sung thêm các thông tin khác. Những thay đổi này dựa trên những thay đổi về hiệu suất liên tục và định hướng chiến lược của một doanh nghiệp, cũng như các loại yêu cầu thông tin mới đến từ người cho vay và nhà đầu tư.

Thông tin không trọng yếu không được coi là có liên quan vì nó không có tác động đáng kể đến hoạt động tài chính của đơn vị báo cáo.