Trình điều khiển chi phí

Trình điều khiển chi phí kích hoạt sự thay đổi trong chi phí của một hoạt động. Khái niệm này thường được sử dụng nhất để chỉ định chi phí chung cho số lượng đơn vị được sản xuất. Nó cũng có thể được sử dụng trong phân tích chi phí dựa trên hoạt động để xác định nguyên nhân của chi phí chung, có thể được sử dụng để giảm thiểu chi phí chung. Ví dụ về các trình điều khiển chi phí như sau:

  • Giờ lao động trực tiếp làm việc

  • Số lượng liên hệ của khách hàng

  • Số lượng đơn đặt hàng thay đổi kỹ thuật đã phát hành

  • Số giờ máy đã sử dụng

  • Số lần trả lại sản phẩm từ khách hàng

Nếu một doanh nghiệp chỉ quan tâm đến việc tuân theo các yêu cầu kế toán tối thiểu để phân bổ chi phí chung cho hàng hóa được sản xuất, thì chỉ nên sử dụng một trình điều khiển chi phí duy nhất.