Nhà thầu W-2

Nhà thầu W-2 là một cá nhân được cơ quan làm việc tạm thời cấp Mẫu W-2 nhưng lại làm việc với tư cách là nhà thầu cho khách hàng của cơ quan đó. Trong môi trường làm việc, một người có thể được phân loại là nhân viên hoặc nhà thầu. Nhân viên là người được giám sát trong doanh nghiệp và tuân theo các quy tắc làm việc của doanh nghiệp; người sử dụng lao động khấu trừ thuế từ tiền lương của nhân viên, đối chiếu với họ trong một số trường hợp, và nộp những khoản thuế này cho chính phủ. Các khoản thanh toán cho nhân viên được báo cáo trên Mẫu W-2 sau khi kết thúc mỗi năm dương lịch. Ví dụ về một nhân viên là một thư ký kế toán.

Một nhà thầu làm việc độc lập, không được hưởng các quyền lợi của công ty, có thể làm việc cho nhiều công ty và không tuân theo các quy tắc làm việc của một người sử dụng lao động. Người này trả thuế lương của chính mình. Các khoản thanh toán cho nhà thầu được báo cáo trên Biểu mẫu 1099 sau khi kết thúc mỗi năm dương lịch. Ví dụ về nhà thầu là nhà tư vấn độc lập.

Với hai định nghĩa này, dường như không thể trở thành nhà thầu W-2, vì Mẫu W-2 áp dụng cho nhân viên, không phải nhà thầu. Tuy nhiên, nếu một người được làm việc cho một cơ quan làm việc tạm thời, thì cơ quan đó sẽ đóng vai trò là người sử dụng lao động, và như vậy sẽ khấu trừ thuế và cấp Mẫu đơn W-2 cho người đó. Trong khi đó, người đó sẽ làm việc cho doanh nghiệp đang trả tiền cho cơ quan làm việc tạm thời cho các dịch vụ của mình. Do đó, người đó có thể được coi là nhà thầu từ góc độ doanh nghiệp trả tiền cho cơ quan làm việc tạm thời, và người lao động từ góc độ cơ quan làm việc. Do đó, thuật ngữ nhà thầu W-2 là sự kết hợp của hai khái niệm khác nhau.